Kvalitetsarbete

Vionord Omsorg har avtal med Nyköping, Katrineholm, Strängnäs, Skövde och Norrköping kommun och följer därmed socialtjänstlagens kvalitetskrav gällande privat hemtjänst. Men för att ge våra kunder och dess anhöriga bästa tänkbara omsorg och service har Vionord tagit fram ytterligare riktlinjer för att höja kvaliteten på vårt arbete.

 

Vad vårdtagaren/anhörig kan förvänta
sig av oss på Vionord Omsorg:


God kvalitet
Det ska alltid finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

Information
Kunden har alltid rätt att få korrekt och tydlig information på ett sätt som man förstår.

Möjlighet att påverka
Kunden ska ges inflytande kring vilken eller vilka insatser man kan få del av.

Bemötande
Vi lägger vi stor vikt vid att alltid ha ett vänligt och gott bemötande.

Kontaktmannaskap
Vi har alltid minst en kontaktperson för varje kund.

Genomförandeplan
Den ska utformas i samarbete mellan Vionord Omsorg och kunden eller anhörig till kunden.

Samverkan
Samverkan ska ske för att kunden ska få en bra omvårdnad och service.

Trygghet
Kunden ska alltid kunna känna sig trygg och få sina rättigheter tillvaratagna, trygghet ska alltid förmedlas i den vård och omvårdnad som ges.

Personlig integritet 
Omvårdnaden ska grundas på respekt för kundens integritet.

Trygghet i bemötande 
Personalen ska bära legitimation och presentera sig vid möte med kunden eller närstående.

Ekonomi
Personal får ej ta emot gåvor som belöning för det arbetet som utförs.

Tystnadsplikt
Personalen har tystnadsplikt kring allt som rör kundens uppdrag om brukaren själv inte gett sitt samtycke.

Brister i omvårdnaden
De insatser som beviljats ska alltid utföras med god kvalitet och enligt vad lagen kräver och det som anges i kvalitetspolicy. 

Klagomål/synpunkter 
Det finns särkskilda rutiner för klagomål och synpunkter. Varje kund har en klagomålsblankett i sin pärm. 

Lex Sara 
Personalen är skyldig att anmäla missförhållanden till den som driver verksamheten som i sin tur därefter ska utreda, avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet omgående.

Språk och kommunikation 
Personalen ska alltid göra vad de kan för att underlätta kommunikation.

Uppföljning
Biståndshandläggaren har ansvar för att följa upp bistånd eller insatser och har även rätt att ompröva beslut
 

Välkommen att kontakta oss vid frågor och vidare information!

 

VIONORDS MOTTO

slogan-vionord.png

Kvalitetspolicy

Som ett lokalt, litet och kundnära omsorgs- och serviceföretag ska vi vara ett av förstahandsvalen när man väljer ett hemserviceföretag. Genom att ständigt vilja utveckla hemtjänst och service samt med rätt kompetens på rätt plats, ger vi våra kunder en god och kvalitativ service och genom det ökar vi vårt eget värde på marknaden.


Miljöpolicy

Som det nytänkande och moderna omsorgs- och serviceföretag vi är, ska vi vara med och bidra till utvecklingen mot ett miljöanpassat samhälle. För att uppnå detta skall vi ständigt förbättra vår verksamhet med avseende på miljö.